80 éves a Pálos templom

Hálaadó szentmisével emlékeztünk meg arról, hogy 80 évvel ezelőtt szentelte fel gróf Zichy Gyula kalocsai érsek a Pálos templomot.

2017. május 22.

Május 17-én hálaadó ünnepi szentmisével emlékeztünk meg arról, hogy napra pontosan 80 évvel ezelőtt, 1937. május 17-én – mely akkor pünkösd hétfőjére esett – szentelte fel gróf Zichy Gyula kalocsai érsek a Pálos templomot.

Nagy öröm volt számunkra, hogy ezen a szép ünnepen részt vett a templomot tervező Weichinger Károly építésztanár fia, Weichinger András és felesége, valamint az építkezést kivitelező Márovits Andor építőmester unokaöccsének, Marsay Istvánnak felesége és leánya, továbbá a templom építéséhez sok segítséget nyújtó Hollósy Endre pálos konfráter unokája, Hollósy Endre feleségével és fiával együtt. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a templomunkba járó testvéreink imáit, hűségét és szeretetét, melyet gyakorta megtapasztalhatunk a mindennapi életünkben, s amelyet ezután is szeretettel kérünk, megismételve és megerősítve a templomszentelést végző Zichy érsek kérését, hogy továbbra is szeressék a pálosokat, és imádkozzanak értük.

Az eseményről készült fotókat megtekinthetik a Képtárban.

Fotó: Varga László.


 80 évvel ezelőtt, a Pálos templom felszentelése előtt a „Dunántúl” című újság többek között a következőket írta az ünnepi eseményről:

„Százötven éve annak, hogy II. József császár, akit csak „kalaposkirály”-nak hívott a magyar nép, feloszlatta a legmagyarabb szerzetesrendet, a pálos rendet. Pünkösdhétfőn pedig hároméves évfordulója a szülőhazájából kiüldözött rend visszatérésének Magyarországra.
Ennek a kettős évfordulónak találkozásán szentelik fel Pécsett, a Mecsek alján, a rend visszatérése és újrakezdése történelmének első templomát.
A Mecsek oldalán, ahol egymáshoz érnek az Isten és az emberek alkotásai; az erdő, a szőlőlankák és a város határának festői környezetében várja az új templom a legnagyobb ünnepét.
Annak a városnak jellegzetesen kékes-fehér köveiből emelkedett magasra a templom, amely a pálos rend egykori fényének és nemzetformáló erejének egyik otthona és osztályosa volt, ahonnan először hangzott el a hazahívó szó. Amely város hatósága, székeskáptalana és hívőserege elsőnek sietett a nehéz idők közepette súlyos anyagi áldozataival templomot emelni a visszatért atyáknak.
Belsejében olyan lesz a templom, mint a mának embere: cifraság nélkül való és Istent kereső. Vörös nyerstéglák borítják falait, amelyeknek sorait fehér cementes hézagolás köti össze. Egyszerű, de hangulatos belseje nem szórakoztatja el a belépőt, nem tereli el figyelmét, hanem majdnem odakényszeríti szívét és lelkét az oltárra, ahol vágyai és szomjúsága egyedül elégülhet ki.
A templom Weichinger Károly építésztanár művészi tervei szerint készült és Márovits Andor pécsi építőmester kivitelezésében épült fel.”

***

„(A Pálos templom) Hivatása a fehér kámzsás rend istenimádatának, meditációinak szentelt helyéül szolgálni és fészke lenni annak a nevelő munkának, amely új rendtagokkal szaporítja az emberek üdvéért és hazája boldogulásáért imádkozó és dolgozó pálos atyák buzgó sorait.
Ennek a nevében is, nemcsak szellemében magyar, Szent Imre templomnak felszentelését pünkösdhétfőn délelőtt 9 órakor a városba érkező Zichy Gyula gróf kalocsai érsek végzi, aki nemcsak kezdeményezője, hanem erkölcsi és anyagi gyámolítója volt annak a mozgalomnak, amely száműzetéséből, Lengyelországból hazahozta a magyar pálosokat.
A templom felszentelés magasztos eseménye a kettős évforduló alkalmával jóvátétele lesz annak a szomorú történelmi eseménynek, amely kiszakította másfél századra a pálos rendet és idegenbe kényszerítette a nemzet élő testéből, de egyben elismerés lesz a rend iránt, amely olyan erővel képviselte a vallás eszméi mellett a nemzeti szellemet, hogy elsőnek esett áldozatul akkor, amikor az idegen gondolat ki akarta ölni azt a magyar nép szívéből.”

A templom felszenteléséről pedig így tudósított a „Dunántúl” című lap: 

„Pünkösd másod ünnepén már a kora reggeli órákban valóssággal népvándorlás indult meg a pálos templom felé. Ezrek siettek, hogy tanúi legyenek a lélekemelő eseménynek, amikor a Mecsek lankájára épült kedves, csinos kivitelű templomban az első szentmisét mutatják be az Úrnak. Felejthetetlenül megkapó ünnepség keretében történt a templom felszentelése és az első szentmise bemutatása.
A pálos gondolat lánglelkű apostola Zichy Gyula gróf kalocsai érsek nagy papi segédlettel végezte a templom felszentelésének szertartását. Evangélium után az érsek főpásztor könnyekig megható szentbeszédben emlékezett meg a nap jelentőségéről, (…) melynek végén arra kérte a híveket, hogy szeressék a pálosokat, akiket a Gondviselés vezetett vissza a magyar földekre.” 

A pálos templom építéséről további archív fotókat tekinthetnek meg a regipecs.blog.hu weboldalon.

Fotó: regipecs.blog.hu